Pinstripe Eucalyptus on Truffle Pillow - Decorative Pillows - Pillows